Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

Naše cíle

Krůček po krůčku povedeme děti především k touze po poznání, protože mateřskou školu chápeme jako první stupeň celoživotního poznávání a vzdělávání. 

 

Školní vzdělávací program Tajemství kaštanového stromu byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného MŠMT dne 1.2.2007, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy, dále z myšlenek mezinárodního programu „Začít spolu“ a programu „Zdravá MŠ.“

Klademe důraz na tyto hodnoty

 • rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání
 • na osvojení základů morálních hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
 • důraz klademe na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost
 • na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností

Co je našim cílem?

 • Aby - dítě prožilo šťastné a aktivní dětství
 • Aby - každý den byl pro dítě radostný a úspěšný
 • Aby - dítě bylo zdravé tělesně i duševně
 • Aby - získalo správné dovednosti a návyky pro svůj další rozvoj
 • Přejeme si, aby se každé dítě v naší školce dobře cítilo, získalo nové poznatky, nové kamarády, bylo šťastné, veselé a zdravé.
 • na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností

K čemu děti povedeme?

 • K -lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem
 • K -touze po poznání a učení se novým věcem
 • K -lásce ke knize, hudbě a lidovým tradicím
 • K -ke zdravému způsobu života, touze po pohybu, sportu
 • K -potřebě pomáhat druhým

Jak toho chceme dosáhnout?

 • U každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči.
 • Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
 • Vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.
 • Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance.
 • V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých.